Zarządzenie nr K/10/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze


Zarządzenie nr K/10/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
z dnia 20 października 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania
od 21 do 30 października 2020 roku

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, analizując sytuację epidemiologiczną społeczności szkolnej oraz na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2020 roku i powiadomieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wprowadzam zdalne nauczanie w okresie 21-30 października 2020 roku dla wszystkich uczniów uczących się w budynku przy ul. Kopernika 1, tj. klasy 7 i 8 szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.

1. Nauczanie zdalne obywa się według planu lekcji obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021.

2. Poprzez lekcję zdalną rozumiemy połączenie zdalne nauczyciela z uczniami poprzez funkcję MEET na szkolnej platformie G-Suite. Spotkanie to poprzedzone zostaje zaproszeniem uczniów w KALENDARZ dzień wcześniej do godziny 19.00. Lekcja zdalna może trwać minimum 30 a maksimum 40 minut.

3. Zajęcia mogą także odbywać się w wymienionych przez Rozporządzenie MEN formach:

1) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl; materiałów dostępnych na edukacyjnych stronach internetowych; materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, szczególnie poprzez dziennik elektroniczny i szkolą platformę G-Suite.

4. Szczegółowe zadania dla uczniów nauczyciel zapisuje w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

5. Wszystkie omawiane treści wpisywane są do dziennika elektronicznego jako tematy poszczególnych jednostek planu lekcji. Obowiązkowe jest wpisywanie obecności uczniów podczas lekcji zdalnych.

6. Zasady oceniania przedmiotowego:

1) uczeń jest obowiązkowo obecny na zdalnej lekcji zgodnie z zaproszeniem;
2) na lekcji obowiązują zasady zachowania uczniów zgodne z zasadami n-etykiety;
3) uczniowie uczestniczący w zdalnej lekcji mogą być oceniani za aktywność na czatach poprzez wypowiadanie się na właściwy temat, podawanie trafnych przykładów, współpracowanie z nauczycielem oraz uczniami tworząc lekcję;
4) uczniowie oceniani są także za:

- zadania przekazywane podczas zdalnej lekcji oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
- odpowiedzi; wykonanie prace projektowe w różnych formach, zleconych przez nauczyciela; testy, sprawdziany, odpowiedzi pisemne; inne zadania dodatkowe proponowane przez nauczycieli;

5) wszystkie oceny wraz z ich opisem wpisywane są systematycznie do dziennika elektronicznego.

7. Zasady oceniania zachowania:

1) kryteria oceniania zachowania są zgodne z zapisami regulaminu oceniania zachowania (strona internetowa szkoły);
2) szczególną uwagą objęta zostaje obecność na zdalnych lekcjach; systematyczność pracy; zachowanie n-etykiety podczas MEETów;
3) nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic w bieżącym tygodniu.

8. Zasady doprecyzowujące:

1) Wychowawcy pozostają w stałej łączności z rodzicami i uczniami, podejmują działania w celu zaktywizowania wszystkich uczniów do podjęcia zdalnej nauki.

3) Materiały dodatkowe, komentarze nauczyciele umieszczają w dzienniku elektronicznym, w którym prowadzona jest także na bieżąco korespondencja z rodzicami/ opiekunami uczniów i z uczniami.
4) Bezwzględnie wszyscy uwzględniamy możliwości psychofizyczne uczniów, zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także ich sytuacji rodzinnej.
5) Szczególną troską otaczamy uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zarządzenie wchodzi w życie 21.10.2020 roku.