Nabór - Publiczne Katolickie Liceum Akademickie u św. Pankracego w Jeleniej Górze

 Regulamin rekrutacji do Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego

u św. Pankracego

w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3. Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Postanowienia ogólne

1. Publiczne Katolickie Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze jest szkołą prowadzoną przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.

2. Szkoła rekrutuje uczniów z obszaru całego kraju.

3. Do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani uczniowie po ukończeniu gimnazjum w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

4. Do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani uczniowie po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

5. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze.

6. Za przebieg rekrutacji odpowiada komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.7. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej decyduje dyrektor.

Procedura rekrutacji

Rekrutacja odbywa się do:

A. Jednego oddziału liceum trzyletniego (po gimnazjum)

     Rozszerzenie: MATEMATYCZNO – FIZYCZNO - INFORMATYCZNE

     Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka, język obcy.

B. Jednego oddziału liceum czteroletniego (po szkole podstawowej)

     profil: MATEMATYCZNO – FIZYCZNO - INFORMATYCZNY

                Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka, język obcy.

     profil: BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

                Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język obcy.

      profil: HUMANISTYCZNY

                 Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

UWAGA: W liceum czteroletnim przedmioty rozszerzone będą wskazane na podstawie preferencji kandydatów.

Pierwszy etap rekrutacji.

W terminie od 22 marca 2019 r. do 20 czerwca 2019 r. w sekretariacie złożyć:

Formularz „kwestionariusz i podanie kandydata” o przyjęcie do Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne, kserokopia aktu urodzenia, kserokopie opinii wydanych przez kompetentne poradnie dotyczące ewentualnych dysfunkcji i problemów zdrowotnych.

Dokumenty można składać lub przesyłać na adres:

Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. Kopernika 1 z dopiskiem „rekrutacja liceum”

Drugi etap rekrutacji.

W terminie od 25 marca do 30 czerwca 2019 r. odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne, których celem jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz rozmowa o zasadach i priorytetach Szkoły.

Trzeci etap rekrutacji.

W terminie od 24 do 27 czerwca 2019 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie o poświadczone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2 lipca 2019 roku – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły.

W przypadku niewyczerpania limitu zaplanowanych miejsc do 30 sierpnia 2019 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) umawiają się na rozmowę rekrutacyjną i przynoszą komplet oryginałów wymaganych dokumentów. Kandydatów do klasy pierwszej Liceum Akademickiego będzie obowiązywał sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły zgodny z w/w Rozporządzeniem MEN.

Dodatkowo w naszej Szkole kandydat otrzymuje punkty:

a) za ocenę z religii według skali:

    - celujący – przyznaje się po 18 punktów;

    - bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

    - dobry – przyznaje się po 14 punktów;

    - dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;

- dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

b) za ocenę z zachowania według skali:

    - wzorowe – 10 punktów,

    - bardzo dobre – 8 punktów,

    - dobre – 6 punktów,

    - poprawne -1 punkt

Ocena nieodpowiednia lub naganna dyskwalifikuje kandydata do naszej Szkoły.

c) punkty dodatkowe:

   - ktoś z rodzeństwa kandydata uczył się lub uczy się w naszej Szkole – 1 pkt;
   - kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) – 1 pkt;
   - poświadczone zaangażowanie w grupie parafialnej/ harcerstwie/ grupie charytatywnej – 3 pkt;
   - zaangażowanie rodziców w działania grupy parafialnej – 3 pkt;
   - rozmowa rekrutacyjna dla kandydatów spoza szkoły – max. 10 pkt;
   - dla absolwentów ZSK za osiągnięcia i zaangażowanie – max. 10 pkt.

  1. O przyjęciu kandydata do Liceum Akademickiego decyduje suma uzyskanych podczas rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach ostateczna decyzja należy do dyrektora Szkoły.
  2. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
  3. Warunkiem przyjęcia w/w laureatów lub finalistów do szkoły jest złożenie poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
  4. Do 26 lipca 2019 r. do godz.12.00 istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  5. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, którzy osiągnęli najwyższe wyniki lub wykazali się szczególnym zaangażowaniem.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły następuje do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Możliwość złożenia do dyrektora, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Do pobrania: Kwestionariusz i podanie kandydata do Liceum Akademickiego