Aktualności - Zespół Szkół Katolickich

u św. Pankracego w Jeleniej Górze


List DKO do dyrektorów i nauczycieli 12.04.2021

2021-04-14 12:00

Wrocław 2021-04-12

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. W najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym w oświacie.

Z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności. Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów - skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia - powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu. To wszystko oznacza, że przez najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość
i konsekwencja.

Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej - choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. W szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy). To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie
i wychowanie młodego pokolenia. Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu i wypełnimy naszą misję.

Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. W chwilach próby weźmy je za własne.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

Wspieramy Polonię w Rumunii

2021-03-21

Paczki świąteczne dla Polonii w Rumunii

Akcja Katolicka działająca przy Parafii Matki Bożej MIłosierdzia w Cieplicach w okresie przedświątecznym już po raz kolejny wysłała dla Polonii w Rumunii paczki świąteczne. W tym roku do akcji włączyły się dzieci z klasy I- III wraz z rodzicami ze Świętego Pankracego. W okresie Wielkiego Postu uczniowie zbierali artykuły szkolne (kredki, farby, bloki, flamastry, puzzle oraz słodycze). W szkole zebrano 21 kg artykułów. Około 40 kg żywności zakupili członkowie Akcji Katolickiej. Do Rumunii wysłano dwie paczki o łącznej wadze 60 kg. Serdeczne Bóg zapłać rodzicom, uczniom oraz osobom, które przyczyniły się do wysłania paczek.

Rumunia1_1.jpg 756x358 295kB

1 % podatku na szkoły katolickie w Jeleniej Górze

2021-03-08 12:00

Wspierajmy szkolnictwo katolickie w Jeleniej Górze!

Przekazując 1% swojego podatku na Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, wspierasz rozwój szkolnictwa katolickiego w Jeleniej Górze i regionie Karkonoszy. Numer KRS: 0000386088. Aktualnie w ramach Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, działa: Szkoła Podstawowa oraz Liceum Akademickie. Dzieło rozwija się między innymi dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Klasy młodsze SP zajęcia mają w budynku parafialnym przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach, a uczniowie z kl. 7 i 8 SP oraz Liceum, swoje zajęcia mają w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1. Nic nie tracąc możesz pomóc! Zachęć więc i innych, a dobro się pomnoży! Zainteresowani mogą uzyskać bezpłatną pomoc w rozliczeniu PIT 2020, w biurze parafialnym (sekretariat szkoły podstawowej) przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach, w soboty w godz. 10:00-11:00 (ul. PCK 23). Należy mieć ze sobą aktualny PIT oraz z roku poprzedniego.

procent.jpg 874x1213 415kB

Rozpoczęła się rekrutacja do Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022

2021-03-08

Regulamin rekrutacji do
Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego
w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego
w Jeleniej Górze
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dostępne na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
Postanowienia ogólne
1. Publiczne Katolickie Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze jest szkołą prowadzoną przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.
2. Szkoła rekrutuje uczniów z obszaru całego kraju.
3. Do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani uczniowie po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
4. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze.
5. Za przebieg rekrutacji odpowiada komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
6. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor.
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja odbywa się do jednego oddziału.
W oddziale zaplanowaną są następujące przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, chemia i dodatkowo informatyka.
Pierwszy etap rekrutacji.
W terminie od 22 marca 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. w sekretariacie złożyć:
• formularz „kwestionariusz i podanie kandydata” o przyjęcie do Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze.
• dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne,
• kserokopia aktu urodzenia,
• kserokopie opinii wydanych przez kompetentne poradnie dotyczące ewentualnych dysfunkcji i problemów zdrowotnych.
Dokumenty przesyłać można również na adres:
Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kopernika 1
z dopiskiem „rekrutacja liceum”
Drugi etap rekrutacji.
W terminie od 25 marca do 22 czerwca 2021 r. odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne, których celem jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz rozmowa o zasadach i priorytetach Szkoły.
Trzeci etap rekrutacji.
W terminie od 25 do 30 czerwca 2021 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie o poświadczone kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
1 lipca 2021 roku – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły.
od 1 do 15 lipca 2021 roku – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia.
2. W przypadku niewyczerpania limitu zaplanowanych miejsc do 30 sierpnia 2021 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) umawiają się na rozmowę rekrutacyjną i przynoszą komplet oryginałów wymaganych dokumentów.
3. Kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego będzie obowiązywał sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły zgodny z w/w Rozporządzeniem MEN.
Dodatkowo w naszej Szkole kandydat otrzymuje punkty:
a) za ocenę z religii według skali:
1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty
b) za ocenę z zachowania według skali:
wzorowe – 10 punktów
bardzo dobre – 8 punktów
dobre – 6 punktów
poprawne – 1 punkt
Ocena nieodpowiednia lub naganna z zachowania dyskwalifikuje kandydata do naszej Szkoły.
c) punkty dodatkowe:
• ktoś z rodzeństwa kandydata uczył się lub uczy się w naszej Szkole – 5 pkt;
• kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) – 5 pkt;
• poświadczone zaangażowanie w grupie parafialnej/ harcerstwie/ grupie charytatywnej – 5 pkt;
• zaangażowanie rodziców w działania grupy parafialnej – 5 pkt;
• rozmowa rekrutacyjna – 10 pkt..
4. O przyjęciu kandydata do Liceum Akademickiego decyduje suma punktów uzyskanych podczas rekrutacji.
5. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
6. Warunkiem przyjęcia w/w laureatów lub finalistów do szkoły jest złożenie poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
7. Do 28 lipca 2021 r. godz.13.00 istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły następuje do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8. Istnieje możliwość złożenia do dyrektora, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Do pobrania:

Kwestionariusz i podanie kandydata do Liceum Akademickiego

Ruszyła rekrutacja do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze

2021-03-08

Rekrutacja do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze

Dyrekcja Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 planuje otwarcie jednego oddziału do klasy pierwszej.

 

Proces rekrutacyjny:

Etap I: 1 marca - 16 maja 2021r. – złożenie dokumentów Kandydata

- podanie oraz kwestionariusz jest umieszczony na stronie www.szkola.pankracy.edu.pl w tym miejscu. Wypełniony kwestionariusz można przesłać drogą mailowąna adres: sp@pankracy.edu.pl
- kserokopia aktu urodzenia, dwa zdjęcia do legitymacji szkolnej (na odwrocie wpisane imię i nazwisko dziecka)

Etap II: 15 marca - 17 maja 2021 r. - rozmowa rekrutacyjna (Rodzice i Kandydat)

- termin spotkania zostaje ustalony podczas składania podania.

Etap III: 31 maja 2021 r. – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Dodatkowo na rok szkolny 2021/2022 przyjmujemy deklaracje przepisania dziecka do naszej Szkoły do klasy 2,3,4,5,6.

 

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr telefonu 519 575 989.


Serdecznie zapraszamy!

 

Do pobrania:

Kwestionariusz i podanie kandydata do sp

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” AD 2021

2021-03-01

A jednak pobiegli i uczcili!

 

W ubiegłych latach wszystkie nasze zabiegi organizacyjne i niewątpliwy co roczny sukces imprezy pod nazwą Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, w środowisku naszego miasta, z pewnością związane były z możliwością osobistego uczestniczenia w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i europie postanowiliśmy przenieść nasz Bieg na dzień 16 maja. 13 maja 1901 roku urodził się Pułkownik Witold Pilecki, a 18 maja 1920 roku urodził się św. Jan Paweł II. Te dwie daty spinają klamrą dzień 16 maja czyli dzień w którym po raz dziewiąty pobiegniemy "Tropem Wilczym" w Jeleniej Górze i w całej Polsce, a może i za granicami naszego kraju. Ale święto to święto i dlatego ścisły zarząd UKS Pankracy w Jeleniej Górze w osobach prezesa i wice prezesa uczcił pamięć Żołnierzy Wyklętych przebiegając dystans pamięci to jest 1963 m tradycyjną trasą Biegu w Cieplickim Parku Norweskim.

 

start.jpg 514x973 519kB

Odbiór konserwatorski kolejnego etapu odnawianej elewacji budynku

2020-11-10 12:00

W listopadzie miał miejsce odbiór konserwatorski, kolejnego etapu odnawianej elewacji budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze. Zabytkowy obiekt jest siedzibą Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Przy tej okazji dziękujemy osobom, które pomogły Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu u Erazma i Pankracego w pozyskaniu środków na remont. Dziękujemy pani minister Marzenie Machałek, panu senatorowi Krzysztofowi Mrozowi, panu Jerzemu Łużniakowi i Radzie Miejskiej Miasta Jelenia Góra oraz indywidualnym darczyńcom. Pozyskane środki pochodzą między innymi: z MKiDzN, KGHM i Miasta Jelenia Góra.

List DKO do Dyrektorów i Nauczycieli z 02.11.2020r.

2020-11-02 12:00

Wrocław 2020-11-02

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.

Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne. Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.
Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza, że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.
W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania -stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie, ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.
Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.
Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!
Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie
i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.
„Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

 

Zarządzenie nr K/11/2020

2020-10-30 12:00

Zarządzenie nr K/11/2020

Dyrektora
Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
z dnia 30 października 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania
od 3 listopada 2020 roku

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zalecenia MEN wprowadzam kontynuację zdalnego nauczania od 3 listopada 2020 roku dla uczniów szkoły podstawowej klas 4 - 8 i wszystkich uczniów klas liceum.

Zarządzenie nr K/10/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze

2020-10-21 12:00

Zarządzenie nr K/10/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
z dnia 20 października 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania
od 21 do 30 października 2020 roku

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, analizując sytuację epidemiologiczną społeczności szkolnej oraz na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2020 roku i powiadomieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wprowadzam zdalne nauczanie w okresie 21-30 października 2020 roku dla wszystkich uczniów uczących się w budynku przy ul. Kopernika 1, tj. klasy 7 i 8 szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej a.D. 2020

2020-10-14 12:00
Alleluja!
Szanowni Państwo, Wielebni Księża, Drodzy Nauczyciele, Drodzy Pracownicy Administracji!
Piszę do Was w przededniu Święta Komisji Edukacji Narodowej. Wcześniejsze plany związane z obchodami tego dnia, z wiadomych względów musiały ulec zmianie. Nie będzie zatem jutrzejszego spotkania rady, ale może uda się zrealizować je, gdy wszystko się uspokoi.
To co tu napiszę wolałbym przekazać Państwu w realu, ale nie jest to możliwe.
Szanowni Państwo! Wielebni Księża!
Tak się składa, że nie umiem składać życzeń sztampowych. Jako ksiądz sięgam zatem do Słowa Życia i to do tego Słowa, które jest przewidziane na dzień jutrzejszy. Myślę, że czytania te możemy odczytać jako szczególną lekcję o misji, którą realizujemy. A realizujemy ją jako nauczyciele, będąc nauczycielami uczącymi w szkole katolickiej.
Święty Paweł w odczytywanym jutro fragmencie Listu do Galatów (Ga 5,18-25), mówi nam o rozwijaniu życia duchowego: „Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy”.
„Być” czy „mieć”? Jak poprowadzić młodego człowieka, aby odkrył, że to co prawdziwie rozwija człowieka, uskrzydla, ma swoją moc w mocy Boga w Jego Duchu, w Duchu który jest Ożywicielem. Misja nie jest łatwa, ale nie jest niemożliwa! Święty papież Paweł VI mawiał, że dzisiaj bardziej świat ceni świadków, aniżeli nauczycieli, a jeżeli ceni nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Tak więc trzeba być świadkiem Prawdy! Trzeba być autentycznym, nie na pokaz, nie tylko w czasie jednostki lekcyjnej czy przerwy. Trzeba żyć prawdziwie! Tak! Żyć w prawdzie i prawdziwie. Z tym, że Prawda zawsze będzie kosztować!
Obraz z jutrzejszej Ewangelii o grobach pobielanych - to mocne słowo, także do nas, każdej i każdego z nas, bez wyjątku! (Łk 11, 42-46). Aby nie usłyszeć biada, jak mówi nam Ewangelia, trzeba nam nie pomijać sprawiedliwości w relacjach z drugimi, a nade wszystko NIE POMIJAĆ MIŁOŚCI BOŻEJ!
Miłość Boża w nas i przez nas, będzie się realizować, gdy życie przeżywać będziemy zgodnie z tajemnicą Krzyża Chrystusa. Wówczas dopiero zaowocujemy według Ducha: miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, opanowaniem. Co więcej, gdy my będziemy owocować, to i inni będą mogli od nas zaczerpnąć tej łaski, aby przemieniać świat i czynić to mocą Bożą. To nie dzieje się tak od razu, do tego każda i każdy z nas musi dojrzewać, a proces ten trwa przez całe nasze życie. Jest to wyzwanie na ścieżkach samodoskonalenia, wiodących ku pełni, ku źródle.
W Słowie Życia jest Życie! Więc niech ono w nas się ucieleśnieniem stanie! A wówczas zaowocujemy harmonią tego co cielesne i tego co duchowe.
Tym wszystkim, którzy w swoją pracę zawodową wkładają serce dla drugiego, ofiarując siebie, tym samym traktując swój zawód jako misję, misję którą realizują jako współofiarowanie, łącząc je z Ofiarą krzyża Chrystusa, SZCZEGÓLNIE DZIĘKUJĘ! Ale też dziękuję tym wszystkim, którzy po prostu są i wypełniają swoje zadania tak jak potrafią najlepiej. Za każde dobro: DZIĘKUJĘ!
Wczytując się w omawianą Ewangelię, ktoś może powiedzieć: „Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz”. Tym, którzy tak mogą pomyśleć, mówię żyj tak, abyś nie usłyszał biblijnego biada, ale pójdź i wejdź do domu Ojca, boś wiernym dziedzicem obietnicy danej przez Pana tym, którzy żyli sprawiedliwie i Bożą miłością.
Z modlitwą w tym dniu
w imieniu własnym oraz Organu Prowadzącego
ks. Mariusz Majewski
Jelenia Góra, 13 X 2020 r.
Czytania na 14.10.2020 r.:
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia:
Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
Oto słowo Boże.
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział: «Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz». On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».
Oto słowo Pańskie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2020-08-24 12:00
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w budynku szkoły przy ul. PCK 23
dla klas 1-6 szkoły podstawowej
1 września 2020
9.00 Msza św.
10.00 spotkanie z wychowawcami w salach
Przypominamy:
Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi.
Każdy uczeń obowiązkowo musi być zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę zakrywającą nos i usta. Przy wejściu konieczna dezynfekcja rąk.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2020-08-24 12:00
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w budynku szkoły przy ul. Kopernika 1
dla klas 7-8 szkoły podstawowej
oraz
1-3 liceum ogólnokształcącego
1 września 2020
11.00 spotkanie z wychowawcami w salach
12.00 Msza św.
Przypominamy:
Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi.
Każdy uczeń obowiązkowo musi być zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę zakrywającą nos i usta. Przy wejściu konieczna dezynfekcja rąk.

Zarządzenie nr 23 Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze

2020-08-24 12:00
Zarządzenie nr 23
Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:
§ 1
Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w
Jeleniej Górze zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych
MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
zwanych dalej „wytycznymi”.
§ 2
Zadania administracyjne szkoły
1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie
elektronicznej na adres szkola@pankracy.edu.pl lub na dziennik elektroniczny,
kontaktować się telefonicznie pod numer: szkoła na ul. Kopernika 1: 503-394-206; na
ul. PCK 23: 519-575-989 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy,
czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty
elektronicznej; dziennika elektronicznego, telefonicznie, a także bezpośrednio na
podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonicznie w budynku na Kopernika 1 we wtorek godz. 9.00-9.30, a w budynku
na PCK 23 we wtorek od 16.00 do 16.00.
§ 3
Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby
wskazującej na infekcję dróg oddechowych. Ewentualne objawy alergiczne powinny
być opisane w zaświadczeniu lekarskim.
2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie
rodzice/opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej
uzgodnione w sekretariacie szkoły.
3. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia.
4. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz
zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do innych osób.
5. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub
nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
6. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły dostępne są plakaty
informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia, jak
należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów
instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące
szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
7. W czasie zajęć szkolnych, co 4 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi
wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
8. Przed zjedzeniem drugiego śniadania uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują
ręce.
9. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
10.Na każdym piętrze znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją
prawidłowego odkażania rąk.
11. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do
szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
12.Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, jest izolowany w gabinecie pedagoga do czasu odebrania go przez
rodziców/opiekunów.
13.W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być
prowadzone w formie zdalnej.
§ 4
Strefa ucznia
1. W salach lekcyjnych poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele,
wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z
procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
2. Uczniowie i nauczyciele w salach lekcyjnych nie mają obowiązku zakrywania ust i
nosa.
3. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają
przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
4. Uczniowie korzystają tylko i wyłącznie z własnych przyborów szkolnych.
5. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego
oddziału pomieszczeniach.
6. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu.
7. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
§ 5
Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne
1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych
dla danego oddziału.
2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów.
3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę
przed kolejnym wypożyczeniem.
4. W budynku na ul. PCK 23 świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla
uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze
względu na czas pracy rodziców.
2
5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem obowiązujących zasad
sanitarnych.
§ 6
Strefa żywienia – dotyczy budynku przy ul. PCK 23
1. Obiady wydawane są dla uczniów klas 1-3 w sali nr 2; dla uczniów klas 4 i 6 w sali nr1
2. Przed wydaniem posiłku blaty stolików i poręcze krzeseł zostają zdezynfekowane
przez pracownika szkoły.
3. W salach 1 i 2 podczas posiłku mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z
posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad tymi uczniami.
4. Przed wejściem na obiad uczniowie myją ręce.
5. Szkoła nie zapewnia wody zdatnej do picia z ogólnego dystrybutora.
6. Przed salami dostępny jest płyn dezynfekujący ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
7. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły i
krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest
dopuszczony do pracy.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje
procedura działania zgodnie z wytycznymi.
3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie
szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które
miały kontakt z zakażonym.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!

2020-08-10 12:00
Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!
Wolne miejsca w klasach
1, 2, 3, 4 szkoły podstawowej
oraz
1 i 2 liceum po szkole podstawowej
a także
3 liceum po gimnazjum.
szczegóły w zakładkach:
Szkoła Podstawowa - NABÓR
Liceum Akademickie - NABÓR
Sekretariat Szkoły czynny:
ul Kopernika 1
10-13 sierpnia od 10.00 do 13.00
od 17 sierpnia od 10.00 do 15.00
Zapraszamy!!!

Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!

2020-08-10 12:00
Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!
Wolne miejsca w klasach
1, 2, 3, 4 szkoły podstawowej
oraz
1 i 2 liceum po szkole podstawowej
a także
3 liceum po gimnazjum.
szczegóły w zakładkach:
Szkoła Podstawowa - NABÓR
Liceum Akademickie - NABÓR
Sekretariat Szkoły czynny:
ul Kopernika 1
10-13 sierpnia od 10.00 do 13.00
od 17 sierpnia od 10.00 do 15.00
Zapraszamy!!!

Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!

2020-08-10 12:00
Zapraszamy do Szkoły Wartości św. Pankracego!!!
Wolne miejsca w klasach
1, 2, 3, 4 szkoły podstawowej
oraz
1 i 2 liceum po szkole podstawowej
a także
3 liceum po gimnazjum.
szczegóły w zakładkach:
Szkoła Podstawowa - NABÓR
Liceum Akademickie - NABÓR
Sekretariat Szkoły czynny:
ul Kopernika 1
10-13 sierpnia od 10.00 do 13.00
od 17 sierpnia od 10.00 do 15.00
Zapraszamy!!!

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego w czerwcu 2020 r.

2020-06-06 12:00
Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego
w czerwcu 2020 r. w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.
5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze, przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.
6. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:
1) stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły (egzamin dopołudniowy - godz. 8:15 – 8.30
egzamin popołudniowy, maturalny – godz. 13.15-13.30)
2) korzystać z szatni wyznaczonej dla danej grupy, pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie oraz telefon komórkowy w foliowej opisanej imieniem i nazwiskiem reklamówce, którą zapewni szkoła;
3) przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika, którego dokonuje członek zespołu nadzorującego (nauczyciel);
4) po zajęciu miejsca uczeń wysłuchuje przedstawianych procedur, odczytuje instrukcje i dostosowuje się do nich;
8. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny przy każdej sali egzaminacyjnej.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
10. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
11. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
2) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
3) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających.
13. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy najlepiej zostawić w domu.
14. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
15. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
16. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górz

2020-06-01 12:00

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!
Minister Edukacji wskazał, że od 1 czerwca br. możliwe jest organizowanie konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów. Po konsultacjach z naszymi uczniami i i ich rodzicami stwierdzamy, że prowadzone aktualnie przez nauczycieli lekcje, kółka i konsultacje zdalne są wystarczające.
Szef MEN zapowiedział, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca 2020 roku. Dlatego też zarządzam, co następuje:

Zarządzenie nr 5/2020
Dyrektora
Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w planie nauczania związanych z wydłużeniem zdalnego nauczania do dnia 26 czerwca 2020 r.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obwieszczeń następnych:

1. Określam tygodniową obowiązkową liczbę lekcji zdalnych:

Klasy I – II SP:

• edukacja wczesnoszkolna: 3,
• język angielski: 1,
• muzyka: 1,
• plastyka: 1,
• informatyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1.

Klasy V – VIII SP:

• język polski: 3,
• język angielski: 2,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1,
• wos: 1,
• biologia: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1,
• chemia: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• technika: 1,
• muzyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.

Klasy I LA:

• język polski: 3,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1, historia R: 1,
• wos: 1,
• biologia: 1, biologia R: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1, ,fizyka R: 1
• chemia: 1, chemia R: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.

Klasa II LA:

• język polski: 2,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 2,
• matematyka R: 3,
• historia i społeczeństwo: 1,
• biologia R: 3,
• przyroda: 1,
• fizyka R: 3,
• chemia R: 3,
• informatyka R: 2,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.

Zajęcia specjalistyczne po konsultacji z rodzicami:

• logopedia: 1,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 1,
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne: 1,
• koła rozwijające i dydaktyczno-wyrównawcze: 1.

2. Poprzez lekcję zdalną rozumiemy połączenie zdalne nauczyciela z uczniami poprzez funkcję MEET na szkolnej platformie G-Suite. Spotkanie to poprzedzone zostaje zaproszeniem uczniów w KALENDARZ dzień wcześniej do godziny 17.00.
Lekcja zdalna może trwać od 15 do 30 minut.
Lekcje odbywają się wg planu i godzin zamieszczonych w dzienniku elektronicznym. Wyjątek stanowią zajęcia klas I-II SP – godziny zajęć (nie więcej niż dwie zdalne lekcje w ciągu dnia) ustala z rodzicami wychowawca i przekazuje nauczycielom uczącym.

3. Pozostałe zajęcia wg planu lekcji mogą odbywać się w wymienionych przez Rozporządzenie MEN formach:

1) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl; materiałów dostępnych na edukacyjnych stronach internetowych; materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, szczególnie poprzez dziennik elektroniczny i szkolą platformę G-Suite.

4. Szczegółowe zadania dla uczniów nauczyciel zapisuje w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

5. Wszystkie omawiane treści wpisywane są do dziennika elektronicznego jako tematy poszczególnych jednostek planu lekcji. Obowiązkowe jest wpisywanie obecności uczniów podczas lekcji zdalnych.

6. Zasady oceniania przedmiotowego:
1) uczeń jest obowiązkowo obecny na zdalnej lekcji zgodnie z zaproszeniem;
2) na lekcji obowiązują zasady zachowania uczniów zgodne z zasadami n-etykiety;
3) uczniowie uczestniczący w zdalnej lekcji mogą być oceniani za aktywność na czatach poprzez wypowiadanie się na właściwy temat, podawanie trafnych przykładów, współpracowanie z nauczycielem oraz uczniami tworząc lekcję;
4) uczniowie oceniani są także za:

- zadania przekazywane podczas zdalnej lekcji oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego (mogą to być zadania na podstawie podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub inne opracowane przez nauczyciela) do wykonania według instrukcji przygotowanej przez nauczyciela (dostarczanie zadań ustalane będzie indywidualnie),
- odpowiedzi (dostarczanie odpowiedzi ustalane będzie indywidualnie);
- wykonanie prace projektowe w różnych formach, zleconych przez nauczyciela;
- testy, sprawdziany, odpowiedzi pisemne;
- inne zadania dodatkowe proponowane przez nauczycieli;

5) wszystkie oceny wraz z ich opisem wpisywane są systematycznie do dziennika elektronicznego.

7. Zasady oceniania zachowania:

1) kryteria oceniania zachowania są zgodne z zapisami regulaminu oceniania zachowania (strona internetowa szkoły);
2) szczególną uwagą objęta zostaje obecność na zdalnych lekcjach; systematyczność pracy; zachowanie n-etykiety podczas MEETów;
3) nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic w bieżącym tygodniu;
4) ocena z zachowania za miesiąc kwiecień powinna być wystawiona do 8 maja.

8. Zasady doprecyzowujące:

1) Pedagog, psycholog, świetlica i biblioteka tworzą narzędzia do prowadzenia konsultacji zdalnych, przekazują propozycje zajęć, zabaw, spektakli lub linki do innych materiałów nauczycielom i rodzicom.
2) Wychowawcy pozostają w stałej łączności z rodzicami i uczniami, podejmują działania w celu zaktywizowania wszystkich uczniów do podjęcia zdalnej nauki.
3) Materiały dodatkowe, komentarze nauczyciele umieszczają w dzienniku elektronicznym, w którym prowadzona jest także na bieżąco korespondencja z rodzicami/ opiekunami uczniów i z uczniami.
4) Bezwzględnie wszyscy uwzględniamy możliwości psychofizyczne uczniów, zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także ich sytuacji rodzinnej.
5) Rodzice uczniów SP proszeni są o pomoc w nauczaniu na odległość swoich dzieci, sprawdzanie zapisów w dzienniku elektronicznym, stały kontakt z wychowawcami.
6) Szczególną troską otaczamy uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Ustanawiam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzamin maturalny i ósmoklasisty:
  8-10 czerwca (poniedziałek, wtorek, środa);
16-18 czerwca (wtorek, środa, czwartek).
Jednocześnie przypominam, że dniem wolnym jest także 11 czerwca (czwartek), Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, oraz 12 czerwca (piątek), już ogłoszony jako wolny we wrześniu.

10. W związku ze zmianą kalendarza roku szkolnego, oceny roczne wystawiamy do 19 czerwca, a rada klasyfikacyjna odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 16:00.
11.Zachowując obowiązujące przepisy sanitarne przedstawiam plan na dzień 26 czerwca br.
Dla uczniów liceum oraz kl. VII i VIII SP:
godz. 9:00 Msza św. w Bazylice Świętych Erazma i Pankracego
=> po liturgii rozdanie świadectw.
Dla uczniów kl. I; II; V i VI SP:
=> godz. 17:00 rozdanie świadectw;
godz. 18:00 Msza św. w kościele Matki Bożej Miłosierdzia przy PCK 23.

ks. dr Mariusz Majewski
dyrektor            

Jelenia Góra, 01.06.2020 r.

Zmiany w planie nauczania związane z wydłużeniem zdalnego nauczania od 15 do 26 kwietnia 2020 roku

2020-04-14 12:00
Zarządzenie
Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego
w Jeleniej Górze z dnia 14 kwietnia 2020 roku (nr K2/2020)
w sprawie zmian w planie nauczania związanych z wydłużeniem zdalnego
nauczania od 15 do 26 kwietnia 2020 roku


W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje:
1. Określam tygodniową obowiązkową liczbę lekcji zdalnych:
Klasy I – II SP:
• edukacja wczesnoszkolna: 3,
• język angielski: 1,
• muzyka: 1,
• plastyka: 1,
• informatyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1.
Klasy V – VIII SP:
• język polski: 3,
• język angielski: 2,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1,
• biologia: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1,
• chemia: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• technika: 1,
• muzyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Klasy I LA:
• język polski: 3,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 3,
• historia: 1, historia R: 1,
• biologia: 1, biologia R: 1,
• geografia: 1,
• fizyka: 1, ,fizyka R: 1
• chemia: 1, chemia R: 1,
• informatyka: 1,
• plastyka: 1,
• wychowanie fizyczne: 1,
• edb: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Klasa II LA:
• język polski: 2,
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 2,
• matematyka R: 3,
• historia i społeczeństwo: 1,
• biologia R: 3,
• przyroda: 1,
• fizyka R: 3,
• chemia R: 3,
• informatyka R: 2,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Klasa III LA:
• język polski: 3,
• język polski R: 4;
• język angielski: 3,
• język niemiecki: 1,
• matematyka: 2,
• matematyka R: 3
• historia i społeczeństwo: 1,
• historia R: 2;
• wos R: 2;
• biologia R: 3,
• przyroda: 1,
• fizyka R: 3,
• chemia R: 3,
• informatyka R: 3,
• wychowanie fizyczne: 1,
• religia: 1
• zajęcia z wychowawcą: 1,
• WDŻ: 1.
Zajęcia specjalistyczne po konsultacji z rodzicami:
• logopedia: 1,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 1,
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne: 1.
2. Poprzez lekcję zdalną rozumiemy połączenie zdalne nauczyciela z uczniami poprzez funkcję MEET na szkolnej platformie G-Suite. Spotkanie to poprzedzone zostaje zaproszeniem uczniów dzień wcześniej do godziny 15.00.
Lekcja zdalna może trwać od 15 do 30 minut.
Lekcje odbywają się wg planu i godzin zamieszczonych w dzienniku elektronicznym.
Wyjątek stanowią zajęcia klas I-II SP – godziny zajęć (nie więcej niż dwie zdalne lekcje w
ciągu dnia) ustala z rodzicami wychowawca i przekazuje nauczycielom uczącym.
3. Pozostałe zajęcia wg planu lekcji mogą odbywać się w wymienionych przez
Rozporządzenie MEN formach:
1) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
www.epodreczniki.pl; materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach
internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w
tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych; materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i
radiofonii; innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny
pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, szczególnie poprzez dziennik
elektroniczny i szkolą platformę G-Suite.
4. Szczegółowe zadania dla uczniów nauczyciel zapisuje w zakładce zadania domowe w
dzienniku elektronicznym.
5. Wszystkie omawiane treści wpisywane są do dziennika elektronicznego jako tematy
poszczególnych jednostek planu lekcji. Obowiązkowe jest wpisywanie obecności uczniów
podczas lekcji zdalnych.
6. Zasady oceniania przedmiotowego:
1) uczeń jest obowiązkowo obecny na zdalnej lekcji zgodnie z zaproszeniem;
2) na lekcji obowiązują zasady zachowania uczniów zgodne z zasadami n-etykiety;
3) uczniowie uczestniczący w zdalnej lekcji mogą być oceniani za aktywność na czatach
poprzez wypowiadanie się na właściwy temat, podawanie trafnych przykładów,
współpracowanie z nauczycielem oraz uczniami tworząc lekcję;
4) uczniowie oceniani są także za:
- zadania przekazywane podczas zdalnej lekcji oraz za pośrednictwem dziennika
elektronicznego (mogą to być zadania na podstawie podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub inne
opracowane przez nauczyciela) do wykonania według instrukcji przygotowanej przez
nauczyciela (dostarczanie zadań ustalane będzie indywidualnie),
- odpowiedzi (dostarczanie odpowiedzi ustalane będzie indywidualnie);
- wykonanie prace projektowe w różnych formach, zleconych przez nauczyciela;
- testy, sprawdziany, odpowiedzi pisemne;
- inne zadania dodatkowe proponowane przez nauczycieli;
5) wszystkie oceny wraz z ich opisem wpisywane są systematycznie do dziennika
elektronicznego.
7. Zasady oceniania zachowania:
1) kryteria oceniania zachowania są zgodne z zapisami regulaminu oceniania zachowania
(strona internetowa szkoły);
2) szczególną uwagą objęta zostaje obecność na zdalnych lekcjach; systematyczność pracy;
zachowanie n-etykiety podczas MEETów;
3) nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic w bieżącym tygodniu;
4) ocena z zachowania za miesiąc kwiecień powinna być wystawiona do 8 maja.
8. Zasady dotyczące klasyfikacji klasy III LA:
1) oceny roczne wystawić należy do 18 kwietnia 2020 roku;
2) zdalne zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej wyznacza się na 20 kwietnia o godz.
16.00 (obecność obowiązkowa nauczycieli uczących w tej klasie).
9. Zasady doprecyzowujące:
1) Pedagog, psycholog, świetlica i biblioteka tworzą narzędzia do prowadzenia konsultacji
zdalnych, przekazują propozycje zajęć, zabaw, spektakli lub linki do innych materiałów
nauczycielom i rodzicom.
2) Wychowawcy pozostają w stałej łączności z rodzicami i uczniami, podejmują działania w
celu zaktywizowania wszystkich uczniów do podjęcia zdalnej nauki.
3) Materiały dodatkowe, komentarze nauczyciele umieszczają w dzienniku elektronicznym,
w którym prowadzona jest także na bieżąco korespondencja z rodzicami/ opiekunami
uczniów i z uczniami.
4) Bezwzględnie wszyscy uwzględniamy możliwości psychofizyczne uczniów, zalecenia
medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich
dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także ich sytuacji rodzinnej.
5) Rodzice uczniów SP proszeni są o pomoc w nauczaniu na odległość swoich dzieci,
sprawdzanie zapisów w dzienniku elektronicznym, stały kontakt z wychowawcami.
6) Szczegółowe zasady nauczania na odległość uczniów objętych pomocą psychologicznopedagogiczną
omówione zostały w kolejnym zarządzeniu.


ks. dr Mariusz Majewski
dyrektor            


Jelenia Góra, 14 kwietnia 2020 r.