Nabór - Publiczne Katolickie Liceum Akademickie u św. Pankracego w Jeleniej Górze

Regulamin rekrutacji do
Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego
w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego
w Jeleniej Górze
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019, poz.1737).
3. Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów do klasy I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących (…).
4. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, Men z 19 maja 2020.
Postanowienia ogólne
1. Publiczne Katolickie Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze jest szkołą prowadzoną przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.
2. Szkoła rekrutuje uczniów z obszaru całego kraju.
3. Do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani uczniowie po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
4. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze.
5. Za przebieg rekrutacji odpowiada komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
6. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej decyduje dyrektor.
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja odbywa się do jednego oddziału, który może dzielić się na profile:
1. MATEMATYCZNO – FIZYCZNO – INFORMATYCZNY
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka, język obcy.
2. BIOLOGICZNO – CHEMICZNY
Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język obcy.
3. HUMANISTYCZNY  Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.
Warunkiem otwarcia profilu jest zgłoszenie minimum 10 kandydatów.
Pierwszy etap rekrutacji.
W terminie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. w sekretariacie złożyć:
1. Formularz „kwestionariusz i podanie kandydata” o przyjęcie do Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze;
2. świadectwo ukończenia szkoły;
3. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne,
4. kserokopia aktu urodzenia,
5. kserokopie opinii wydanych przez kompetentne poradnie dotyczące ewentualnych dysfunkcji i problemów zdrowotnych.
Dokumenty przesyłać można również na adres:
Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kopernika 1
z dopiskiem „rekrutacja liceum”
Drugi etap rekrutacji.
W terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne, których celem jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz rozmowa o zasadach i priorytetach Szkoły.
Trzeci etap rekrutacji.
W terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
12 sierpnia 2020 roku – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły.
Od 13 do 18 sierpnia 2020 roku – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia.
2. W przypadku niewyczerpania limitu zaplanowanych miejsc do 30 sierpnia 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) umawiają się na rozmowę rekrutacyjną i przynoszą komplet oryginałów wymaganych dokumentów.
3. Kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego będzie obowiązywał sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły zgodny z w/w Rozporządzeniem MEN.
4. Dodatkowo w naszej Szkole kandydat otrzymuje punkty:
a) za ocenę z religii według skali:
1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty
b) za ocenę z zachowania według skali:
wzorowe – 10 punktów
bardzo dobre – 8 punktów
dobre – 6 punktów
poprawne – 1 punkt
Ocena nieodpowiednia lub naganna z zachowania dyskwalifikuje kandydata do naszej Szkoły.
c) punkty dodatkowe:
• ktoś z rodzeństwa kandydata uczył się lub uczy się w naszej Szkole – 1 pkt;
• kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) – 1 pkt;
• poświadczone zaangażowanie w grupie parafialnej/ harcerstwie/ grupie charytatywnej – 3 pkt;
• zaangażowanie rodziców w działania grupy parafialnej – 3 pkt.
5. O przyjęciu kandydata do Liceum Akademickiego decyduje suma uzyskanych podczas rekrutacji.
6. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
7. Warunkiem przyjęcia w/w laureatów lub finalistów do szkoły jest złożenie poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
8. Do 16 sierpnia 2020 r. godz.13.00 istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły następuje do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Możliwość złożenia do dyrektora, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

(-) ks. dr Mariusz Majewski
dyrektor Zespołu Szkół Katolickich
u Św. Pankracego
Do pobrania: Kwestionariusz i podanie kandydata do Liceum Akademickiego