Nabór - Publiczne Katolickie Liceum Akademickie u św. Pankracego w Jeleniej Górze

Regulamin rekrutacji do
Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego
w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego
w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737).

Postanowienia ogólne

Publiczne Katolickie Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze jest szkołą prowadzoną przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.
Szkoła rekrutuje uczniów z obszaru całego kraju. Do czteroletniego Liceum Akademickiego są przyjmowani uczniowie po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze.
Za przebieg rekrutacji odpowiada komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor.

Procedura rekrutacji
Rekrutacja odbywa się do jednego oddziału z profilami (jpol-hist; biol-chem lub mat-fiz) o ile zbierze się min. 10 uczniów na dany profil.
W oddziale zaplanowany jest jako przedmiot rozszerzony język angielski. Pozostałe 2 przedmioty rozszerzone wskazuje kandydat.

Pierwszy etap rekrutacji.
W terminie od 1 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w sekretariacie złożyć:
formularz „kwestionariusz i podanie kandydata” o przyjęcie 
do Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego 
w Jeleniej Górze.
dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne,
kserokopia aktu urodzenia,
kserokopie opinii wydanych przez kompetentne poradnie dotyczące ewentualnych dysfunkcji i problemów zdrowotnych.

Dokumenty przesyłać można również na adres:
Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kopernika 1
z dopiskiem „rekrutacja liceum”.

Drugi etap rekrutacji.
W terminie od 1 lutego do 30 czerwca 2023 r. odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne, których celem jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz rozmowa o zasadach i priorytetach Szkoły.

Trzeci etap rekrutacji.
W terminie od 23 do 30 czerwca 2023 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3 lipca 2023 roku – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły.

od 3 do 7 lipca 2023 roku – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku niewyczerpania limitu zaplanowanych miejsc do 31 sierpnia 2023 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) umawiają się na rozmowę rekrutacyjną i przynoszą komplet oryginałów wymaganych dokumentów.

Kandydatów do klasy pierwszej Liceum Akademickiego będzie obowiązywał sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły zgodny z w/w Rozporządzeniem MEiN.

Dodatkowo w naszej Szkole kandydat otrzymuje punkty:
a) za ocenę z zachowania według skali:
wzorowe – 10 punktów
bardzo dobre – 8 punktów
dobre – 6 punktów
poprawne – 1 punkt

b) za ocenę z religii według skali:
1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

Ocena nieodpowiednia lub naganna z zachowania dyskwalifikuje kandydata do naszej Szkoły.

c) punkty dodatkowe:
ktoś z rodzeństwa kandydata uczył się lub uczy się w naszej Szkole – 5 pkt;
kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) – 5 pkt;
poświadczone zaangażowanie w grupie parafialnej/ harcerstwie/ grupie charytatywnej – 5 pkt;
zaangażowanie rodziców w działania grupy parafialnej – 5 pkt;
rozmowa rekrutacyjna – 10 pkt.

O przyjęciu kandydata do Liceum Akademickiego decyduje suma punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeliczania ocen na punkty w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż miejsc w zaplanowanym oddziale.
Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
Warunkiem przyjęcia w/w laureatów lub finalistów do szkoły jest złożenie poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Do 7 lipca 2023 r. godz.13.00 istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły następuje do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Istnieje możliwość złożenia do dyrektora, w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Do pobrania: Kwestionariusz i podanie kandydata do Liceum Akademickiego
                       Regulamin rekrutacji

ABY POBRAĆ DOKUMENT W PRZEGLĄDARCE CHROME, PROSIMY NACISNĄĆ PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY NA ODNOŚNIK POWYŻEJ, A NASTĘPNIE WYBRAĆ OPCJĘ "ZAPISZ LINK JAKO".