Dotacje - innowacyjna szkoła


logo_efrr_03.jpg 787x106 13kB

„Innowacyjna szkoła - wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni cyfrowo - multimedialnej dla młodzieży licealnej w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze”

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. M. Kopernika 1 informuje o realizacji projektu, którego przedmiotem jest zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia w nowo utworzonej pracowni cyfrowo- multimedialnej (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, zlokalizowanego przy ul. M. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i stanowi kontynuację większej inwestycji, dwukrotnie wspartej środkami RPO WD, w ramach której wykonano już między innymi przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z adaptacją i wyposażeniem 2 pracowni: przyrodniczej i matematycznej. Podstawowym celem Projektu jest poprawa warunków kształcenia w Publicznym Katolickim Liceum Akademickim Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Stanie się to możliwe w wyniku wyposażenia nowo utworzonej pracowni cyfrowo-multimedialnej w nowoczesny sprzęt informatyczny umożliwiający prowadzenie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zakupionego, w ramach projektu, oprogramowania. Priorytetowe cele Projektu to: wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenu Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez poprawę wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego, służącej nowoczesnemu i konkurencyjnemu kształceniu uczniów oraz tworzenie korzystnych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Jelenia Góra oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez podniesienie jakości kształcenia. Szczegółowe cele Projektu to: przystosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technicznych wspomagających proces edukacji. Efektem planowanym jest wsparcie w programie 64 użytkowników infrastruktury edukacyjnej, wzrost kompetencji uczniów, wyrównywanie deficytów rozwojowych, wzrost jakości edukacji, poprawa wyników edukacyjnych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w mieście Jelenia Góra.
Wartość Projektu - 256 429,29zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 217 964,90 zł